آزمون شخصیت

30 اسفند 1399

700,000 ریال

ما‏روانشناسان‏ بیشتر‏به‏ ارزیابی ‏جنبه‏ های‏ منفی‏ تمایل‏ نشان‏ می‏دهیم.‏ما‏به ‏جای‏ توجه‏ به‏ جنبه‏ های‏ مثبت ‏در‏افراد ،‏بیشــتر ‏وقت‏ خود‏ را‏صرف‏ توجه‏ به‏ آنچه ‏که‏ اشتباه‏ و ‏نادرست‏ خوانده  می‏شود،‏ می‏کنیم. ‏فکر‏می‏کنم ‏مطلبی ‏که ‏در ‏ادامه ‏به ‏آن ‏اشاره ‏می ‏شود، ‏دلیلی ‏بر‏این‏ ‏سازمان ‏حفظ‏ بهداشت ‏و‏سلامت ‏روان‏ ،۱۹۹۹ مدعی‏ است؛‏ در‏گزارشات ‏مربوط‏ به‏ اواخر‏ سال‏ ‏درصد ‏از‏ما ‏انســانها‏ یک ‏اختلال ‏روانشناختی‏ ۲۲ اعلام ‏کرد‏ که ‏احتمال‏ دارد‏ بر‏طبق ‏انتظار ،‏ 

100 در انبار

نظرات
دیدگاه شما پس از تائید نمایش داده می شود.