آمار در علوم تربیتی و روانشناسی

تومان80.000

آﻣﺎر در روانشناسی و علوم تربیتی اﺑﺰار اﺻﻠﻲ ﺳﻨﺠﺶ و ﺗﻮﺻﻴﻒ ﭘﺪﻳﺪهﻫﺎ، اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، روانی، تربیتی در سطحﮔﺴﺘﺮده (ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺑﺰرگ) ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻣﻴـﺰان ازدواج، ﻃـﻼق، ﻣﻮاﻟﻴـﺪ، ﺑﺰﻫﻜﺎري، ﺧﻮدﻛﺸﻲ، ﺗﻀﺎد نقش¬ها، ﺑﻲﻫﻨﺠﺎري، ﺳﺎزﮔﺎري اقلیت¬ها، ﻣﺸﺎرﻛﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺳﻄﺢ زﻧﺪﮔﻲ، ﺳﺒﻚ زﻧﺪﮔﻲ، ﻧﮕﺮﺷـﻬﺎ و ﮔﺮایش¬ها و اﻋﺘﻘـﺎدات، ارزش¬ها و ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎي ﻣﺮدم ﻳﻚ اﺟﺘﻤﺎع (ﮔﺮوه، ﺷﻬﺮ، اﺳﺘﺎن، ﻛﺸﻮر) اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، اﺑﺰار اﺻﻠﻲ ﺑﺮرﺳﻲ رواﺑﻂ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﭘﺪﻳﺪهﻫﺎ و اﻟﮕﻮي ﺗﻮأﻣان ﻳﺎ ﻫﻢ ﺗﻐﻴﻴـﺮي آﻧﻬـﺎ در ﭘﺮﺗـﻮ ﻓﺮﺿـﻴﺎت ﻧﻈﺮي ﺑﺮاي آزﻣﻮن ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎ و ﺗﺒﻴﻴﻦ می¬باشد.
کتاب حاضر مرجعی جامع برای کاربردهای آمار در مفاهیم غیرقابل اندازه گیری روانشناسی و علوم تربیتی است و مطالعه آن جدا به دانشجویان روانشناسی، علوم اجتماعی و علوم تربیتی توصیه می¬شود تا درکی منسجم از روش¬های آماری داشته باشند.

دسته:

توضیحات

مسائل و نیازهای مدرن، شیوه¬ها و ایده¬های آماری را بیش از پیش به یک ضرورت تبدیل می¬کنند. آﻣﺎر در قرن 21 در ﺑﺴﻴﺎري از اﺑﻌﺎد ﺣﻴﺎت اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺣـﻀﻮر دارد. رﺳـﺎﻧﻪﻫـﺎي ﺟﻤﻌﻲ (رادﻳﻮ، ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن، روزﻧﺎﻣﻪﻫـﺎ، ﻣﺠـﻼت ﻋﻤـﻮﻣﻲ و ﺗﺨﺼـﺼﻲ و ﻏﻴـﺮه) درﺑـﺎره وﺿــﻌﻴﺖ ﺳﻴﺎﺳــﻲ، اﻗﺘــﺼﺎدي و اﺟﺘﻤــﺎﻋﻲ ﺟﺎﻣﻌــﻪ، ﭘﻴــﺸﺮﻓﺘﻬﺎي ﺑﻬﺪاﺷــﺘﻲ و ﭘﺰﺷــﻜﻲ، ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻬﺎي ﻓﻨﻲ، ﭘﺮوژهﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي، اﻓﻜﺎر ﻋﻤـﻮﻣﻲ، اولویت¬های ﻣـﺼﺮفﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن و ﻏﻴﺮه ﮔﺰارﺷﻬﺎي آﻣﺎري ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ اراﺋﻪ ﻣﻲدﻫﻨﺪ. ﺑﻪ وﻳـﮋه ﻋﻤﻠﻜـﺮد دوﻟـﺖ ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﺷﺎﺧﺼ¬¬¬ﻬﺎی آﻣـﺎري همچـﻮن ﻣﻴـﺰان رﺷـﺪ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻧﺎﺧـﺎﻟﺺ ﻣﻠـﻲ، ﺳـﺮاﻧﻪ درآﻣـﺪ، ﻣﻮازﻧـﻪ ﺗﺠﺎري، ﻣﻴﺰان ﺑﻴﻜﺎري، ﺗﻮرم، ﻛﺴﺮي ﺑﻮدﺟﻪ، ﻣﻴﺰان ﮔﺮاﻳﺶ اﻓﻜﺎر ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﺳﻴﺎﺳـﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي دوﻟﺘﻲ و ﻣﻴﺰان ﻣﺤﺒﻮﺑﻴﺖ دوﻟﺖ در ﻧﺰد ﻋﻤﻮم ﻣـﺮدم و غیره ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻣﻲﺷﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از جمله وﻳﮋگی¬های جامعه پیشرفته، رﺷﺪ ﮔﺴﺘﺮده تحقیق و ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺟﻮاﻧـﺐ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺣﻴﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﺖ و ﻳﻜﻲ از اﺑﺰارﻫـﺎي اﺻـﻠﻲ ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﭘﮋوهش¬ها و ﻛﺴﺐ ﺑﺼﻴﺮت و ﻓﻬﻢ ﺣﻴﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ﺟﻮاﻣـﻊ ﻣﻌﺎﺻـﺮ آﺷـﻨﺎﻳﻲ ﺑـﺎ ﻣﻔـﺎﻫﻴﻢ آﻣـﺎري می¬باشد.
اﻣﺮوزه ﻣﺮدم ﻣﻲداﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﺤﺼﻴﻼت و درآﻣﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ راﺑﻄـﻪ دارﻧـﺪ، ﻗـﺸﺮﻫﺎي اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ دارای دﻳﺪﮔاه¬های ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ هستند، ﻣﻴﺰان ﺟـﺮاﺋﻢ ﺑـﺎ دوري از ﻣﺮﻛـﺰ ﺷـﻬﺮ ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﻣﻲﻛﻨﺪ، ﺳﻴﮕﺎر اﺣﺘﻤﺎل اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن رﻳﻪ را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲدﻫـﺪ، ورزش ﺑـﺮاي ﺳـﻼﻣﺘﻲ ﻣﻔﻴﺪ اﺳﺖ. اﻣﺎ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺷـﻬﺮوﻧﺪي ﻏﺎﻟﺒـﺎً ﻣـﺴﺘﻠﺰم ﭼﻴـﺰي ﺑـﻴﺶ از آﺷـﻨﺎﻳﻲ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ و اﺟﻤـﺎﻟﻲ ﺑـﺎ ﻳﺎﻓﺘـﻪﻫـﺎي آﻣـﺎري اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻏﺎﻟﺒـﺎً ﻣﺘﻜـﻲ ﺑـﺮ روش¬های ﻧـﺴﺒﺘﺎً ﭘﻴﭽﻴﺪه¬اﻧﺪ.
ﻟﺰوم آﺷـﻨﺎﻳﻲ ﻋﻤﻴـﻖﺗـﺮ ﺑـﺎ ﻣﻔـﺎﻫﻴﻢ آﻣـﺎري ﺑـﺮاي داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن روانشناسی و ﻋﻠـﻮم تربیتی ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻲ ﺣﺮﻓﻪاي ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ. ﻧﮕﺎﻫﻲ ﮔﺬرا ﺑﻪ ﻣﺠﻼت و ﻧﺸﺮﻳﺎت ﻋﻠﻮم تربیتی و روانشناسی ﻧـﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺘﻮن و مقالات آنها ﺑـﻪ ﻃـﻮر روزاﻓـﺰونی ﺑـﺎ تحلیل¬های آﻣـﺎري آﻣﻴﺨﺘﻪاﻧﺪ. ﻓﻬﻢ اﻳﻦ تحلیل¬های آﻣﺎري ﺑﺮاي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﭘﮋوﻫﻨﺪﮔـﺎن روانشناسی و علوم تربیتی ﻣﺴﺘﻠﺰم آﺷﻨﺎﻳﻲ ﻋﻤﻴﻖ ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ و روﺷﻬﺎي آﻣﺎري اﺳﺖ.
آﻣﺎر در روانشناسی و علوم تربیتی اﺑﺰار اﺻﻠﻲ ﺳﻨﺠﺶ و ﺗﻮﺻﻴﻒ ﭘﺪﻳﺪهﻫﺎ، اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، روانی، تربیتی در سطحﮔﺴﺘﺮده (ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺑﺰرگ) ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻣﻴـﺰان ازدواج، ﻃـﻼق، ﻣﻮاﻟﻴـﺪ، ﺑﺰﻫﻜﺎري، ﺧﻮدﻛﺸﻲ، ﺗﻀﺎد نقش¬ها، ﺑﻲﻫﻨﺠﺎري، ﺳﺎزﮔﺎري اقلیت¬ها، ﻣﺸﺎرﻛﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺳﻄﺢ زﻧﺪﮔﻲ، ﺳﺒﻚ زﻧﺪﮔﻲ، ﻧﮕﺮﺷـﻬﺎ و ﮔﺮایش¬ها و اﻋﺘﻘـﺎدات، ارزش¬ها و ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎي ﻣﺮدم ﻳﻚ اﺟﺘﻤﺎع (ﮔﺮوه، ﺷﻬﺮ، اﺳﺘﺎن، ﻛﺸﻮر) اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، اﺑﺰار اﺻﻠﻲ ﺑﺮرﺳﻲ رواﺑﻂ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﭘﺪﻳﺪهﻫﺎ و اﻟﮕﻮي ﺗﻮأﻣان ﻳﺎ ﻫﻢ ﺗﻐﻴﻴـﺮي آﻧﻬـﺎ در ﭘﺮﺗـﻮ ﻓﺮﺿـﻴﺎت ﻧﻈﺮي ﺑﺮاي آزﻣﻮن ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎ و ﺗﺒﻴﻴﻦ می¬باشد.
کتاب حاضر مرجعی جامع برای کاربردهای آمار در مفاهیم غیرقابل اندازه گیری روانشناسی و علوم تربیتی است و مطالعه آن جدا به دانشجویان روانشناسی، علوم اجتماعی و علوم تربیتی توصیه می¬شود تا درکی منسجم از روش¬های آماری داشته باشند.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “آمار در علوم تربیتی و روانشناسی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “آمار در علوم تربیتی و روانشناسی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.